درباره ما

1-copyقانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین میکند. آنکه نظم در جامعه ایجاد میکند و سبب امنیت و آرامش مردم می شود قانون است، پس وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد، یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار و کردارشان حدود و مرزهایی را رعایت کنند تا بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی بهره های مادی و معنوی برگیرند. اگر مرزها و حدود درهم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید.

پس به دلایلی که ذکر شد، برای هر زندگی اجتماعی وجود قانون ضرورت دارد و قانون تنها مرجع تنظیم کننده روابط فرد و جامعه و جوامع با یکدیگر می باشد. از این رو هر جامعه ای با ایجاد سازمان ها و نهادهایی سعی در فراهم آوردن امنیت و آرامش، این نیاز ضروری بشر داشته که پلیس یکی از این سازمان ها و نهادها می باشد که وظیفه برقراری امنیت را دارد. که امنیت عبارت است از فراغت از هرگونه تهدید و تعرض به حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و یا به عبارتی پلیس وظیفه فراهم آوردن آسایش عمومی برای آحاد جامعه که دارای سه لایه امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی می باشد را بر عهده دارد.

اما آنچه که ما را برآن داشت که این سایت را راه اندازی و فعالیت خود را در این مقوله شروع کنیم، دو سوال کلیدی می باشد که ۱- اجرای قوانین جاری کشور به وسیله پلیس دارای چه ضوابطی می باشد؟ ۲- وظیفه آحاد جامعه در قبال اجرای قوانین و همکاری با پلیس چیست؟ که امیدواریم با اطلاع رسانی قوانین و مقررات، بالاخص در حوزه تخصصی قوانین پلیس، گامی مثبت و هرچند ناچیز در ساختن یک جامعه مطلوب داشته باشیم.

طراحی و پشتیبانی توسط تیم تجارت الکترونیک مثبت بینان شریف